دلواپسان حجاب وعفاف

۰۲مهر
تجمع برای حمایت ازیک واجب شرعی  نیازی به مجوز دولتی ندارد

تجمع برای حمایت ازیک واجب شرعی نیازی به مجوز دولتی ندارد

امام خمینی (ره) در وصیتنامه سیاسی الهی خود جوانان را مکلف به جلوگیری از مسائلی که حیثیت جمهوری اسلامی را خدشه دار می کند دانستند و از مردم و جوانان حرب اللهی خواستند اگر مسولین دستگاه ها کوتاهی کردند خودشان جلوگیری کنند.