دلتنگی

۰۹بهمن
برف میبارد و دلتنگی می آید

برف میبارد و دلتنگی می آید

برف که می بارد دلتنگ تر میشوم . دل تنگ روزهایی که آدم ها یک رنگ بودند …

۲۵آبان
دلتنگی های آزاده نامداری

دلتنگی های آزاده نامداری

مجری صدا و سیما با اتشار این عکس از خود در اینستاگرام نوشته: «من چه در وهم وجودم چه عدم دلتنگم… ازعدم تابوجود آمده ام دلتنگم… خوشه ای از ملکوت تو مرا دور انداخت… من هنوز از سفر باغ ارم دلتنگم… گر چه بخشیده گناه پدرم آدم را… به گناهان نبخشوده قسم دلتنگم… حال در خوف ور جا رو بتو برمی گردم… دو قدم دلهره دارم، دو قدم دلتنگم…