دلایل شکست عربستان

۲۳فروردین
خطاهای محاسباتی شیوخ کم تجربه عربستان در حمله به یمن

خطاهای محاسباتی شیوخ کم تجربه عربستان در حمله به یمن

عربستان با دومین لشکر کشی خود به کشورهای همسایه (بحرین و یمن) خود را به عنوان تهدیدی برای کشورهای منطقه تبدیل می کند و شیوخ کم تجربه سعودی ناخواسته پروژه عربستان هراسی را کلید زده اند.