دلال سکه

۰۲مرداد
سکه ۷۰۰هزار تومان حباب دارد

سکه ۷۰۰هزار تومان حباب دارد

بسته‌های نامعتبر سیاست‌گذاران و فعالیت دلال‌های بی‌شناسنامه و عدم‌اتکا به توان تولید داخلی از جمله دلایلی است که به حباب سکه دامن می‌زند.