دلالان جنگل

۱۴تیر
وقتی دلالان جنگل بی‌خیال نمی شوند

وقتی دلالان جنگل بی‌خیال نمی شوند

در طول ۶۰ سال گذشته نیمی از پوشش های گیاهی و جنگلی این سرزمین نابود شده و یا در آستانه نابودی قرار گرفته و در این راستا نگرانی‌های متعددی متولیان حوزه منابع طبیعی کشور را در برگرفته است.