دلار ۴۰۰۰ هزار تومانی

۱۱دی
آمارهایی از جنس انتخابات/ تورم ۸ درصدی با دلار ۴۰۰۰ هزار تومانی!

آمارهایی از جنس انتخابات/ تورم ۸ درصدی با دلار ۴۰۰۰ هزار تومانی!

درحالیکه رکود حاکم است،اوضاع کسب و کار بدتر شده، دلار از مرز ۴۰۰۰تومان فراتر رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته و برجام هم به حاشیه رفته، دولت نرخ رشداقتصادی را ۷.۴ و تورم ۸ را درصد اعلام می کند.