دلار ارزان

۰۱مرداد
دادن دلار ارزان به واردات، تولید را نابود می‌کند

دادن دلار ارزان به واردات، تولید را نابود می‌کند

کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه چرا باید دلار ارزان به واردات بدهیم؟ گفت: با این کار همه تولیدکنندگان را نابود می‌کنیم.