دكتر عليرضا معظمي نيا

14می
حال آرش خوب است

حال آرش خوب است

میلاد ماهان در خصوص وضعیت جسمانی آرش به خبرنگار تهران نیوز گفت: آرش پس از عمل سختی که در ناحیه کانال نخاعی داشته باید مدتی را در بیمارستان تحت مراقبت باشد.