دقایقی کوتاه

۰۶شهریور
کپی کردن انسان در دقایقی کوتاه/عکس

کپی کردن انسان در دقایقی کوتاه/عکس

یک جوان اهل جمهوری چک اسکنری سه بعدی با 130 سنسور پردازنده،طراحی کرده که میتواند بعد از اسکن یک انسان،بعد از چند دقیقه به کمک یک چاپگر سه بعدی دیگر مجسمه از آن فرد را بسازد.