دفن 1700 تن سیب زمینی

25نوامبر
دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی یا ۱/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ لیتر هدررفت آب در کشور!

دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی یا ۱/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ لیتر هدررفت آب در کشور!

برای تولید هر کیلو سیب‌زمینی با راندمان آبیاری صد‌درصد ۴۰۰ لیتر آب لازم است اما با راندمان آبیاری ۴۰ درصدی بیش از ۸۶۰ لیتر آب نیاز است اما چند روز پیش و با وجود چنینی پیش فرض هایی ۱۷۰۰ تن سیب زمینی دفن شد.