دفن زنده زنده جوان 20

۰۹آبان
دفن زنده جوان ۲۰ ساله با اشتباه پزشکان !

دفن زنده جوان ۲۰ ساله با اشتباه پزشکان !

مرد جوان هندی زمانیکه علائم حیاتی داشت به اشتباه بیمارستان، بصورت زنده زنده دفن شد.