دفن زباله های حسن آباد

۳۰شهریور
مكان جديد دفن زباله‌های تهران کجاست؟!

مكان جديد دفن زباله‌های تهران کجاست؟!

رئيس شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه در صحن شورای اسلامی شهرستان ری در خصوص اراضی پیشنهادی جهت مکان جدید دفن زباله‌های شهری تهران هشدار داد.