دفن جوانی با اشتباه پزشکان

16اکتبر
دفن جوان زنده ۲۰ ساله با اشتباه پزشکان !

دفن جوان زنده ۲۰ ساله با اشتباه پزشکان !

مرد جوان هندی زمانیکه علائم حیاتی داشت به اشتباه بیمارستان، بصورت زنده زنده دفن شد.