دفتر نظارت

۰۹بهمن
تخلف در سیستم اداری یکی از تخلفات انتخاباتی است / کارکنان دولت از امکانات دولتی به نفع یا علیه کاندیدی استفاده نکنند

تخلف در سیستم اداری یکی از تخلفات انتخاباتی است / کارکنان دولت از امکانات دولتی به نفع یا علیه کاندیدی استفاده نکنند

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند گفت: یکی از مصادیق تخلفات انتخاباتی ، تخلفت در سیستم اداری است که بخواهند از امکانات دولتی به نفع کاندیدی استفاده کنند که در قانون هم پیش بینی شده و قطعا در صورت گزارش قوه قضایی پیگیری می کند‌.