دفتر شهردار

01آگوست
خودسوزی کارمند شهرداری ملارد در اعتراض به حقوق عقب افتاده ناکام ماند

خودسوزی کارمند شهرداری ملارد در اعتراض به حقوق عقب افتاده ناکام ماند

خودسوزی یکی از کارمندان شهرداری ملارد در اعتراض به دیرکرد پرداخت حقوق در مقابل دفتر شهردار ناکام ماند.