دفتر سازمان ملل

21آگوست
نامگذاری خیابان دفتر سازمان ملل در تهران به نام «کودکان غزه»

نامگذاری خیابان دفتر سازمان ملل در تهران به نام «کودکان غزه»

شورای شهر تهران امروز اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه شورا مبنی بر «الزام شهرداری تهران به انجام مطالعه تدقیق بافت‌های ناپایدار شهر تهران و اصلاح ضوابط مربوط به بافت‌های ناپایدار» را بررسی و پاسخ به این اعتراض را تصویب کرد.