دفتر بودجه کنگره آمریکا

۰۶اردیبهشت
۴ برابر شدن کسری بودجه دولت آمریکا

۴ برابر شدن کسری بودجه دولت آمریکا

با توجه به پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، احتمالا کسری بودجه دولت آمریکا امسال چهار برابر خواهد شد.