دفترچه های بیمه

22آگوست
کار یکسان سازی دفترچه های بیمه باید از صفر شروع شود

کار یکسان سازی دفترچه های بیمه باید از صفر شروع شود

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص یکسان سازی دفترچه های بیمه گفت: در مورد یکی شدن دفترچه های بیمه باید از صفرکار را شروع کردواین کار التزام آن است که قیمت ها را یکی کنند تا بتوانند دفترچه بیمه را نیز یکسان سازی کنند .