دفترخانه

27آگوست
۳۰ سال حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو

۳۰ سال حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو

۳ دهه حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو، هزینه ۱۰ برابری ثبت سند L۹۰ در دفترخانه نسبت به مراکز پلیس، توصیه به تمکین کانون از قانون، انتقاد به پرداخت سهم کانون و کارکنان از جیب مردم و … از جمله مباحث رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجاست.