دفاع-مهراوه-شریفی-نیا-لباسش-جشنوا تهرانیوز

۲۴آبان
دفاع مهراوه شریفی نیا از لباسش در جشنواره اسپانیا:

دفاع مهراوه شریفی نیا از لباسش در جشنواره اسپانیا:

فردا نیوز در مصاحبه ای با مهراوه شریفی نیا در باره پوشش او در جشنواره اسپانیا سوال کرده است.