دفاع از مراقد

12ژوئن

فراخوان صدر برای دفاع از مراقد و اماکن مقدس

رهبر جریان صدر عراق درخواست کرد، کمیته هایی برای دفاع از مراقد و دیگر اماکن مقدس در عراق تشکیل شود.