دفاع از حقانیت اسلام

15می
محکوم به اعدام‌های «دموکراتیک» کومله

محکوم به اعدام‌های «دموکراتیک» کومله

رمضانی یکی از درجه‌داران ارتش که به اسارت نیروهای کومله درآمده بود می‌گوید: به صورت دموکراتیک برای ما دادگاه برگزار کردند. جرم محکومین دفاع از حقانیت اسلام و جمهوری اسلامی بود. عده‌ای به اعدام فوری و بقیه هم به اعدام تدریجی محکوم شدند.