دفاع از تمامیت ارضی

24ژوئن
ملت عراق با وحدت و همدلی شکست سنگینی به متجاوزان متحمل خواهد کرد

ملت عراق با وحدت و همدلی شکست سنگینی به متجاوزان متحمل خواهد کرد

عضو شورای روابط خارجی کشور تاکید کرد: ملت عراق با وحدت، همدلی و همبستگی ملی و با دفاع از تمامیت ارضی خود انشاءالله شکست سنگینی را به مزدوران آمریکا و مزدوران رژیم صهیونیستی در عراق تحمیل خواهند کرد.