دفاعیات

16جولای

رازپیکر سوخته فتانه در بیابان

چهار مرد جوان که متهم هستند دختری نوجوان را به آتش کشیده‌اند آخرین دفاعیات خود را در برابر قضات مطرح کردند.