دفاتر پست

12سپتامبر
برای دریافت کارت سوخت به دفاتر پست مراجعه نکنید

برای دریافت کارت سوخت به دفاتر پست مراجعه نکنید

بنابر اظهارات معاون فناوری شرکت ملی پست متقاضیان برای دریافت کارت سوخت دیگر نیاز نیست به پست مراجعه کنند.