دغدغه امروز نخبگان

۳۰شهریور

دو درخواست مهم دانشگاهیان از رئیس جمهور

سید مصطفی میرشفیعی گفت: دو موضوع محیط علمی دانشگاه‌ها و همچنین توجه به محیط زیست از جمله مسائلی است که به دغدغه امروز نخبگان تبدیل شده است .