دعووا

۰۵تیر
نزاع منجر به قتل در خراسان رضوی

نزاع منجر به قتل در خراسان رضوی

در نزاع دسته جمعی در خراسان رضوی، یکی از منازعین به قتل رسید.