دعوت شدگان تیم ملی

۱۱مهر
آنالیز نفر به نفر با لیست جدید تیم‌ ملی فوتبال ایران

آنالیز نفر به نفر با لیست جدید تیم‌ ملی فوتبال ایران

بازگشت کاوه به تیم ملی، حضور قدوس در ایران به‌جای سوئد، حضور مهدی طارمی محروم، اشکان دژآگه بی‌تیم و سوگولی‌ها همیشگی، نکته‌های لیست جدید کی‌روش برای تیم ملی است.