دعوتنامه کشورهای خارجی

01سپتامبر
دعوتنامه کشورهای خارجی را به‌دلیل عشق به وطنم نپذیرفتم / در بهارستان از امثال من استفاده‌های سیاسی می‌شود

دعوتنامه کشورهای خارجی را به‌دلیل عشق به وطنم نپذیرفتم / در بهارستان از امثال من استفاده‌های سیاسی می‌شود

نخبه شهرستان بهارستان گفت: در سال جاری برخی از افراد برای بدست آوردن یک پست یا انجام یک سخنرانی از من و امثال من، استفاده‌های فراوانی کردند.