دعوای مسلحانه

15فوریه
نزاع مسلحانه در جنوب تهران

نزاع مسلحانه در جنوب تهران

پسر ٢۴ساله‌ای که برای نزاع با بچه‌محل‌های سابقش به پارکی در جنوب تهران می‌رفت، نمی‌دانست که در دعوای مسلحانه به قتل می‌رسد.