دعوای خیابانی

۰۱مرداد
کتک کاری خیابانی

کتک کاری خیابانی

در این فیلم بیننده شاهد زد و خورد های خیابانی در نقاط مختلف جهان خواهد بود که گاهی بر سر هیچ و پوچ رخ می دهند.