دعای هر روز رمضان

27جولای

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگی‌های تهمت؛ ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

26جولای

دعای روز بیست‌وهشتم ماه رمضان

خدایا سرشار کن بهره‌ام را در این ماه از انجام مستحبات و نوافل و گرامیم دار به یاد داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام را بسویت از میان سایر وسایل ای که سرگرمش نکند سماجت سماجت کنندگان.

23جولای

دعای روز بیست‌و‌پنجم ماه رمضان

خدایا قرارم بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت ای نگهدارنده دل‌های پیامبران.

22جولای

دعای روز بیست‌و‌چهارم ماه رمضان

خدایا از تو می‌خواهم در این ماه آنچه تو را خوشنود سازد و پناه می‌برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم در آن توفیق برای اینکه فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم ای بخشنده سائلان

21جولای

دعای روز بیست‌و‌سوم ماه رمضان

خدایا بشوی مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب‌ها و آزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکاری دل‌ها، ای چشم پوش لغزش‌های گناهکاران.

15جولای

دعای روز هفدهم ماه رمضان

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته و اعمال نیک، و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم، ای کسی که نیازی به شرح حال و درخواست نداری، ای دانا به آنچه در سینه‌های جهانیان است، درود فرست بر محمد و آل پاکش

09جولای

دعای روز یازدهم ماه رمضان

خداوندا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده و در این روز خشم و آتش قهرت را به من حرام گردان به یاری خود ای فریادرس فریاد رسان.