دعای شرف الشمس

۱۹فروردین
امروز ۱۹ فروردین حرز شرف شمس را بنویسید

امروز ۱۹ فروردین حرز شرف شمس را بنویسید

نوزدهمین روز از ماه فروردین برای منجمان مسلمان اهمیت ویژه ای داشته است. روزی که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل(فروردین) باشد. آن ها می گویند این روزخاص بنابه محاسبات نجومی، روزی خوش یمن و بابرکت است و البته در ساعت های خاصی در این روز، بهترین موقعیت خورشید در کهکشان در سال است.