دعای روز دوازدهم

۱۹تیر

دعای روز دوازدهم ماه رمضان

خدایا مرا در این روز به پوشش و عفت نفس زینت ده و به لباس قناعت و کفاف بپوشان و حامل عدل و انصاف بدار و از هر چه ترسانم،مرا ایمن ساز به نگهبانی خود ای نگهدار و عصمت بخش خدا ترسان.