دستیاری تخصصی پزشکی

28ژوئن
کاهش مجموع ظرفیت دستیاری تخصصی پزشکی بی توجهی به نیاز مناطق محروم است

کاهش مجموع ظرفیت دستیاری تخصصی پزشکی بی توجهی به نیاز مناطق محروم است

ما جمعی از دانشجویان رشته پزشکی و داوطلبان آزمون دستیاری، معتقدیم سازوکار در نظر گرفته شده که به زعم ما بنابر حسن نیت مسئولین و در جهت استقرار عدالت در توزیع خدمات پزشکی می باشد، نه تنها منجر به دستیابی به این هدف نخواهد شد، بلکه در بلند مدت باعث دور شدن از این هدف و گسترش بی عدالتی در ابعاد دیگر نظام سلامت خواهد شد. دلایلی برای موضوع مذکور و البته راهکارهایی برای رفع این مشکل وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.