دستیاران علی کریمی

۱۷آبان
دستیاران علی کریمی هم از نفت شکایت کردند

دستیاران علی کریمی هم از نفت شکایت کردند

دستیاران علی کریمی در نفت تهران از این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت شکایت کردند.