دستیابی به اقتصاد دانش بنیان

11می
لزوم تدوین سند آمایش ملی برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان

لزوم تدوین سند آمایش ملی برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: یکی از مسائلی که برای نتیجه گرفتن و رسیدن به اقتصاد دانش بنیان لازم داریم مهارت افزایی است، ما الآن از نظر فکری و تئوری کم نداریم اما وقتی می رسیم به مرحله ی مهارت، می بینیم فوق لیسانس و دکترای ما کاری بلد نیستند.