دستورات رهبری

۲۵اردیبهشت
انتقاد از عملکرد صدا و سیما یعنی پا گذاشتن بر خط های قرمز/در سازمان کسانی هستند که نمی خواهند به دستورات رهبری عمل شود

انتقاد از عملکرد صدا و سیما یعنی پا گذاشتن بر خط های قرمز/در سازمان کسانی هستند که نمی خواهند به دستورات رهبری عمل شود

تهیه کننده برنامه سمت خدا تاکید کرد: در بسیاری از برنامه ها خط قرمزهای اخلاقی و شرعی شکسته می شود اما کسی متعرض نمی شود. صدا و سیما برخوردی با آنها نمی کند در بعضی از برنامه ها منافع ملی کشور مورد سوال قرار می گیرد اما صدا و سیما با آنها برخوردی ندارد. این در حالی است که وقتی عملکرد صدا و سیما مورد نقد قرار می گیرد این را در مقوله نقد به عنوان خط قرمز حساب می کند.