خوش یمن

۰۸مهر
برایم اینچئون شهر خوش یمن است

برایم اینچئون شهر خوش یمن است

قهرمان پرتاب دیسک کشورمان گفت: اینچئون برای من شهر خوش یمنی است چرا که در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار رکورد آسیا را در این شهر ارتقا دادم.