خوش نشین ها

۰۹آذر
اراضی پردیس مورد تعرض خوش نشینها است

اراضی پردیس مورد تعرض خوش نشینها است

فرماندار پردیس اراضی این شهرستان را بعلت نزدیکی تهران مورد تعرض خوش نشینها دانست.