خوشبختی-لحظه-عبور-امروز- تهرانیوز

۰۱بهمن
خوشبختی نزدیک ماست

خوشبختی نزدیک ماست

خوشبختی ای که امروز به دنبال آن هستیم 

همان بی رغبتی های دیروزمان هستند