خورشیدگرفتگی

۲۷خرداد
خورشیدگرفتگی جزئی یکم تیرماه در ایران رخ می دهد
مرکز ژئوفیزیک اعلام کرد:

خورشیدگرفتگی جزئی یکم تیرماه در ایران رخ می دهد

مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد خورشیدگرفتگی جزئی، یکم تیر ماه به وقوع می پیوندد.