خوردن میوه

۳۰مرداد

خوردن میوه ای که تا یک سال شیطان را دور می کند

امام صادق(ع) می فرماید: پنج چیز میوه بهشتى است در دنیا: انار میخوش، سیب لبنانى،انگور، گلابى و خرماى مشانى (نوعى از بهترین خرما).