خوردن صورت

۳۰خرداد
قاتل آدمخوار گوشت صورت مقتول را خورد! + تصاویر

قاتل آدمخوار گوشت صورت مقتول را خورد! + تصاویر

پسر ۱۹ ساله پس از قتل هولناک زن و مردی خارج از خانه شان شروع به کندن و خوردن گوشت صورت یکی از مقتولان کرد. قاتل آدمخوار هنگام بازداشت مدام فریاد می زد و سعی می کرد آثار گوشت انسان را از دهانش پاک کند.