خوردن توت

۳۰اردیبهشت
سقوط مرگبار زن هنگام توت‌ خوردن

سقوط مرگبار زن هنگام توت‌ خوردن

زن میانسال هنگام توت‌ خوردن از طبقه چهارم ساختمان به پایین سقوط کرد و جان باخت.