خورخه هوراکیو مسی

۱۷فروردین
بزرگترین افشاگری مالی تاریخ / پای لیونل مسی گیر است

بزرگترین افشاگری مالی تاریخ / پای لیونل مسی گیر است

۱۱،۵ میلیون برگ سند که در مجموع حجمی بیشتر از ۲،۶ برایت دارد؛ این طوفان جدید افشای تخلفات مالی کله‌گنده‌های دنیاست.