خودکفایی در محصولات کشاورزی

۰۹اردیبهشت
بعد از مسکن مهر، خودکفایی کشاورزی هم به فهرست مزخرفات دولت افزوده شد

بعد از مسکن مهر، خودکفایی کشاورزی هم به فهرست مزخرفات دولت افزوده شد

همین الان آقایان هنوز دارند درباره خودکفایی در محصولات کشاورزی صحبت می‌کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند