خودکشی-عروس-جوان-با-تفنگ-شکاری-پدرش- تهرانیوز

۱۷دی
خودکشی عروس جوان با تفنگ شکاری پدرش

خودکشی عروس جوان با تفنگ شکاری پدرش

خودکشی دختر جوان با تفنگ شکاری پدرش در یکی از مناطق تهران و همین چند روز پیش اتفاق افتاده است.