خانئاده

۳۰شهریور
افتتاح مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در جنوب تهران

افتتاح مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در جنوب تهران

مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در پیشوا افتتاح شد.