حیاط خلوت

۱۱اسفند
خصوصی سازی حیاط خلوت دولت است

خصوصی سازی حیاط خلوت دولت است

بنگاه‌های خصوصی به لحاظ این که حیاط خلوت دولت محسوب می‌شوند دولت علاقه‌ای به واگذاری وظایف خود به بهش خصوصی را ندارد.